Przetargi

 


 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 26.01.2018 r. - pobierz 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 28.02.2018 r. - pobierz 

 


 

ZADANIE INWESTYCYJNE 

Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Etap II UNIEWAŻNIONY 08.02.2018 r.

Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Etap II 14.02.2018 r.

 


 

 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

 

1. Świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie szkoleń z zakresu hippiki w ramach podnoszenia standardów pracy szkoły i jej dalszego rozwoju w zakresie projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II- 16.03.2018 r.

2. Dostawa pomocy dydaktycznych (żywność) w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla kursu Sporządzanie deserów i dekoracja ciast.

3. Dostawa pomocy dydaktycznych (żywność) w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla kursu Kurs dań z grilla oraz warsztatów Sporządzanie kanapek oraz napojów zimnych i gorących.

4. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla kursu Stylizacja paznokci i manicure. 

5. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II do prowadzenia zajęć on-line.

 

 


 

 INNE

 

 

 


 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 


Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła   Gościnności w Myślenicach ul. Zdrojowa 18 ogłasza nabór na wolne

 stanowisko pracy: specjalista  w wymiarze 0.80 etatu

 

1.Wymagania niezbędne

a) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust.1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

b) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych

c) staż pracy min. 4 lata

d) doświadczenie zawodowe w realizacji projektów unijnych

 

 2. Wymagania dodatkowe

 a) znajomość :

procedur zamówień publicznych,przepisów prawa oraz aktów normatywnych z zakresu administracji publicznej, samorządu terytorialnego, polityki regionalnej, instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej, ustawy o systemie oświaty kodeksu postępowania administracyjnego zagadnień teoretycznych z zakresu funduszy strukturalnych

b) umiejętność:

 obsługa urządzeń biurowych, biegła obsługa komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet),

c) kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, organizacja pracy własnej, terminowość , dokładność

 

 3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 1)Przygotowywanie prawidłowej dokumentacji realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

2)Współpraca przy opracowaniu procedur związanych z realizacją projektu, m.in. regulaminów rekrutacji, programu i harmonogramów kursów , staży

3)Prowadzenie procesu rekrutacji do projektu, organizowanie rekrutacji uzupełniającej zależnie od potrzeb

4)Opracowanie harmonogramów zajęć i kursów w ramach projektu

5) Monitorowanie udziału uczniów w projekcie

6)Przygotowywanie zaplecza dydaktycznego do realizacji kursów /szkoleń

7) Nadzorowanie sposobu wykorzystania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu

8) Promowanie projektu: informowanie społeczności lokalnej o postępie rzeczowym w ramach prowadzonych form wsparcia oraz o źródłach finansowania projektu

9) Weryfikacja jakości staży realizowanych u przedsiębiorców, m.in. przez przeprowadzanie ankiet badających poziom zadowolenia uczniów

10)  Monitorowanie postępu realizacji form wsparcia

11)Współpraca w zakresie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu – przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, udział w pracach Komisji przetargowej

12) Monitorowanie i ewaluacja działań szkoły w zakresie realizacji projektu

13)  Przygotowywanie sprawozdań, zestawień, tabeli, raportów dot. zakończenia  realizacji projektu, weryfikacja założonych wskaźników, parametrów, produktów , rezultatów

14) Udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach związanych z realizacja projektu, konsultacje

15)Koordynowanie i organizowanie prac związanych z działalnością Rady Programowej

16)Bieżąca współpraca z pracodawcami/przedsiębiorcami

17)Współpraca z dyrektorem w zakresie ustalania harmonogramów staży

18) Przygotowywanie dokumentacji merytorycznej – sprawozdania z realizacji staży

 

4. Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2014 r. poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

4a.W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

2. Życiorys - CV.

3. Poświadczoną przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.

4. Poświadczaną przez kandydata kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane.

 

 6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 03 stycznia 2018 r. do godz. 10°° w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności Myślenice ul. Zdrojowa 18 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko specjalisty". lub pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności 32- 400 Myślenice  ul. Zdrojowa 18. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )

 

Dodała: AA
20/12/2017


 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista wybrany został Pan Józef Madej zamieszkały w Krakowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Józef Madej był jedynym kandydatem, który złożył ofertę na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista. Kandydat spełnił wymagania kwalifikacyjne stanowiska pracy pod względem wymogów formalnych. Jest absolwentem studiów magisterskich Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowisku pracy potwierdzone ponad czterdziestoletnim letnim doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił kryteria naboru i jego kandydatura została pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Rekrutacyjną Zespołu Szkół - Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

 

Dodała: AA
3/01/2017


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła     Gościnności w Myślenicach ul. Zdrojowa 18 ogłasza nabór na wolne

        stanowisko pracy: specjalista  w wymiarze 0.70 etatu

 

 

1.Wymagania niezbędne

a)spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust.1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ) 

b) wykształcenie wyższe na kierunkach : ekonomicznym , administracyjnym

c)staż pracy min. 4 lata

 

2. Wymagania dodatkowe

a)mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej

b)obsługa urządzeń biurowych,

c)biegła obsługa komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet),

d)kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, organizacja pracy własnej, terminowość , dokładność

 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1.Sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę , rentę - druki Rp- 7

2.Sporządzanie dokumentacji do kapitału początkowego.

3.Dokumentowanie sprzedaży usług prowadzonych przez  Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ( faktury )

4.Prowadzenie comiesięcznej ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz  obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : nauczycieli , pracowników niebędących nauczycielami  ( administracja i obsługa ) oraz emerytów i rencistów szkoły.

5.Sporządzanie zestawień dotyczących  świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sporządzanie umów o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe, kontrola terminowości spłat pożyczek .

6. Kontakt z osobami korzystającymi ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( telefony , korespondencja , kompletowanie  wymaganych dokumentów)

7. Załatwianie formalności związanych z ubezpieczeniem szkoły, uczniów, nauczycieli.

8.Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1786 ze zm.) zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

 

 
5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys - CV.

3. Poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.

4.Poświadczane przez kandydata kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane.

 

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 18 grudnia 2017 r. do godz. 10°° w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności Myślenice ul. Zdrojowa 18 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko specjalisty". lub pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności 32- 400 Myślenice  ul. Zdrojowa 18. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )

Dodała: AA
7/12/2017

 


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista wybrana została Pani
Izabela Rakoczy zamieszkała w Dobczycach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Izabela Rakoczy była jedyną kandydatką, która złożyła ofertę na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista. Kandydatka spełniła wymagania kwalifikacyjne stanowiska pracy pod względem wymogów formalnych. Jest absolwentką studiów zawodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w specjalności administracja. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich o kierunku ekonomia. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowisku pracy. Kandydatka spełniła kryteria naboru i jej kandydatura została pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Rekrutacyjną Zespołu Szkół - Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

Dodała: AA
20/12/2017

 

 

 

 

 

zsp.edu.pl