Przetargi

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

  Plan zamówień publicznych - Myślenice, 18.01.2017r. - pobierz 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 04.05.2017r. - pobierz

 


ZADANIE INWESTYCYJNE 

 

 


 

 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

 

1. Dostawa pomocy dydaktycznych (żywność) w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla kursu Sporządzanie deserów i dekoracja ciast.

2. Dostawa pomocy dydaktycznych (żywność) w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla kursu Kurs dań z grilla oraz warsztatów Sporządzanie kanapek oraz napojów zimnych i gorących.

3. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla kursu Stylizacja paznokci i manicure. 

4. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II do prowadzenia zajęć on-line.

5. Dostawa 15 sztuk tabletów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II jako pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć on-line.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła     Gościnności w Myślenicach ul. Zdrojowa 18 ogłasza nabór na wolne

        stanowisko pracy: specjalista  w wymiarze 0.70 etatu

 

 

1.Wymagania niezbędne

a)spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust.1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ) 

b) wykształcenie wyższe na kierunkach : ekonomicznym , administracyjnym

c)staż pracy min. 4 lata

 

2. Wymagania dodatkowe

a)mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej

b)obsługa urządzeń biurowych,

c)biegła obsługa komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Internet),

d)kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, organizacja pracy własnej, terminowość , dokładność

 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1.Sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę , rentę - druki Rp- 7

2.Sporządzanie dokumentacji do kapitału początkowego.

3.Dokumentowanie sprzedaży usług prowadzonych przez  Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ( faktury )

4.Prowadzenie comiesięcznej ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz  obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : nauczycieli , pracowników niebędących nauczycielami  ( administracja i obsługa ) oraz emerytów i rencistów szkoły.

5.Sporządzanie zestawień dotyczących  świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sporządzanie umów o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe, kontrola terminowości spłat pożyczek .

6. Kontakt z osobami korzystającymi ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( telefony , korespondencja , kompletowanie  wymaganych dokumentów)

7. Załatwianie formalności związanych z ubezpieczeniem szkoły, uczniów, nauczycieli.

8.Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1786 ze zm.) zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

 

 
5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys - CV.

3. Poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.

4.Poświadczane przez kandydata kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane.

 

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 18 grudnia 2017 r. do godz. 10°° w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności Myślenice ul. Zdrojowa 18 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko specjalisty". lub pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności 32- 400 Myślenice  ul. Zdrojowa 18. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )

Dodała: AA
7/12/2017


 INNE


 

 

 

 

 

 

 

zsp.edu.pl