Przetargi


 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
ü  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 272 04 24
ü  inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego jest Pani Magdalena Strzępek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 272 08 20;
ü  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer)  prowadzonym w trybie (artykuł z ustawy PZP);
ü  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
ü  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
ü  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
ü  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
ü  posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
ü  nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 26.01.2018 r. - pobierz 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 28.02.2018 r. - pobierz 

Plan zamówień publicznych - Myślenice, 13.04.2018 r. - pobierz 

 Plan zamówień publicznych - Myślenice, 15.05.2018 r. - pobierz 


 

ZADANIE INWESTYCYJNE 

Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Etap II UNIEWAŻNIONY 08.02.2018 r. (unieważniony)

Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Etap II 14.02.2018 r. (zakończony)

 


 

 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 28.09.2018 r. (zakończony)

Świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie szkoleń z zakresu asystenta lekarza weterynarii, asystenta instruktora jeździeckiego, luzaka w ramach podnoszenia standardów pracy szkoły i jej dalszego rozwoju w zakresie projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 02.10.2018 r. (zakończony)

Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kategorii B w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 15.10.2018 r. (unieważniony)

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 26.10.2018 r. (unieważniony)

Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów do prowadzenia zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – działanie 10.1 RPO w zakresie Cześć 1: Dostawa pomocy dydaktycznych - geografia, Cześć 2: Dostawa pomocy dydaktycznych - biologia - 04.12.2018 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - 12.12.2018 r.

 


  INNE

1. Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (ZP-23/12/18, dn. 04.12.2018 r.):

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Część 2: Dostawa warzyw i owoców

Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych

Część 4: Dostawa produktów mleczarskich

Część 5: Dostawa mrożonek

Część 6: Dostawa ryb

 

Informacja z otwarcia ofert: Dostawa pieczywa ZP-24/12/18 - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert: Dostawa wyrobów ciastkarskich i ciast ZP-25/12/18 - POBIERZ


 OFERTY PRACY

 

zsp.edu.pl