Regulamin rekrutacji

 Regulamin rekrutacji

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

im. Tytusa Chałubińskiego

w Myślenicach na rok szkolny 2015/2016

 

 

 

opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7), oraz Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w województwie małopolskim.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzi nabór do następujących szkół:

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

II Liceum Ogólnokształcące – do klas:

 • 1A
 • 1B
 • 1C
 • 1D

 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Kelner*

 

Szkoły policealne

 • Terapeuta Zajęciowy – 2 lata
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 1 rok
 • Opiekun Medyczny – 1 rok

Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z dnia 12 lutego 2015r.

§ 1

1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wybierają klasę, w której chcą podjąć naukę (rekrutacja elektroniczna),

do liceum ogólnokształcącego

należy wybrać typ klasy z nauką przedmiotów w zakresie rozszerzonym:

 • 1A język polski, WoS
 • 1B język angielski, matematyka, informatyka
 • 1C język angielski, biologia
 • 1D język angielski, geografia lub biologia

 

do technikum

należy wybrać typ klasy:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

2) Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów,

3) Kandydaci do szkół składają w szkole pierwszego wyboru podanie o przyjęcie do szkoły - wydruk rejestracji internetowej,

4) Rejestrację kandydatów spoza powiatu myślenickiego prowadzą szkoły pierwszego wyboru,

5) Od 20 kwietnia 2015 do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – składanie przez kandydatów wniosków, a od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej)

6) Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadzają do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

7) W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

8) W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 

 

REKRUTACJĘ PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH

Od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.

Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia),
 • kandydaci do klasy 1D proszeni są o dołączenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe
 • kandydaci do klas technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 2

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje:
 2. liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu na zakończenie nauczania gimnazjalnego max. 100 pkt,
 3. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum max. 100 pkt.

 

Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

1A

język polski, WoS

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

 

1B

 

język angielski,

matematyka, informatyka

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

1C

język angielski, biologia

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

1D

język angielski, geografia lub biologia

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Klasa

Zawód

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

1H

Technik hotelarstwa


(język angielski, geografia)

j. polski, j obcy, informatyka

+ jeden wybrany przedmiot z grupy:

geografia , biologia, historia , matematyka

1T

Technik obsługi turystycznej

(język angielski, geografia)

j. polski, j obcy, informatyka

+ jeden wybrany przedmiot z grupy:

geografia , biologia, historia , matematyka

1G

Technik żywienia i usług gastronomicznych

(język angielski, biologia)

j. polski, j obcy, informatyka

+ jeden wybrany przedmiot z grupy:

geografia , biologia, historia , matematyka

 

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

1) celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),

2) bardzo dobry – 18 punktów,

3) dobry – 15 punktów,

4) dostateczny – 10 punktów,

5) dopuszczający – 2 punkty

 1. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

2) za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:

 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,
 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,
 • finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
 • finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów,
 • laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 6 punktów.

3) za osiągnięcia wpisane na świadectwie na świadectwie do 6 pkt. zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym:

 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 punkty,
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt.

 

 1. Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 zawiera załącznik nr 2.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
 4. W rekrutacji do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II dolicza się punkty dla kandydatów posiadających dyplom DSD I (poziom B1) i DSD A2 – zgodnie z regulaminem DSD II załącznik nr 3.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
   i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
  5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
   z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 3

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat wynosi 200 pkt.

 

§ 4

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będzie tworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w § 2 i § 3, oraz
w przypadku klasy "sportowej" z uwzględnieniem opinii trenera lub instruktora.

 

 

§ 5

Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od warunków zawartych w § 2 i § 3.

 

§ 6

Kandydaci zwolnieni ze zdawania egzaminu gimnazjalnego na podstawie odrębnych przepisów będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc w terminie dodatkowej rekrutacji.

 

§7

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: licea ogólnokształcące i technika.

Od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – składanie przez kandydatów wniosków

Od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej)

3 lipca 2015 r. godz. 11.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8 lipca 2015 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. – rekrutacja  uzupełniająca.

 

§8

 

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
w roku szkolnym 2015/2016

 1. Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

 

 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 1. wykształcenie średnie;
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
  6. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

 

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • 24.04.2015 r. - 26.08.2015 r. - Składanie dokumentów na wybrany kierunek kształcenia
 • do 26.08.2015 r. - Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze zawodu
 • 27.08.2015 r.  - Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do szkoły
 • 28.08.2015 r. - godz. 10.00 - Ogłoszenie list przyjętych do szkoły

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 • II etap postępowania rekrutacyjnego będzie prowadzony tylko w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia.
 • 27-31.08.2015 – rekrutacja uzupełniająca
 • W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 

 

Niepodjęcie nauki w dniu rozpoczęcia zajęć, tj. 01.09.2015 r. bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej.

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • Kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
 • Dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
 • Oraz inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

§9

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 – MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI W MYŚLENICACH

 

Regulamin rekrutacji obowiązujący w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności, opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2014 poz. 7 )

 

§ 10

 1. O przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności mogą ubiegać się pełnoletni kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. Pełnoletni kandydaci na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz pełnoletni słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań, oceny możliwości, pobierania nauki, uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniającej warunek, o którym w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka nadal dysponuje  wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria:

-        wielodzietność rodziny kandydata, przez co należy rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci

-        niepełnosprawność kandydata

-        niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuję opiekę

-        samotne wychowywanie dziecka przez kandydata przez co należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Kryteria określone  w pkt. 1) – 5) mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.
 2. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki, na zlecenie innych podmiotów.

 

§ 11

 1. O przyjęcie na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się kandydaci pełnoletni spełniający kryteria o których mowa w § 1. Ust. 3
 2. Kryteria o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolnego kształcenia ustawicznego, na II etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.
 4. Wyżej wymienione etapy rekrutacji nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych przez publiczne placówki na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

 

§ 12

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

 2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – Etapy rekrutacji:

TERMINY I ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACJI A.61 ORAZ Z.8 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

25.08.2015 r.

 I ETAP - składanie dokumentów przez kandydatów oraz weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków podstawowych (wykształcenie, zaświadczenie lekarskie i innych)

26-27.08.2015r.
II ETAP -
przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną I postępowania rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki podstawowe, niż liczba wolnych miejsc w szkole. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.

28.08.2015 r.
III ETAP -
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli Szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

3. Terminy rekrutacji na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

Rekrutację na pozaszkolne formy kształcenia realizowane w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego planuje się przez cały rok kalendarzowy. Terminy rozpoczęcia kursów uzależnione są od terminu zebrania się grup na poszczególne formy pozaszkolne (kursy, o których mowa w § 3 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U.2012 poz. 186  zpóźn. Zm).

 

§ 13

 1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

-        świadectwo ukończenia szkoły średniej, zawodowej bądź inne, potwierdzające wykształcenie

-        wniosek o przyjęcie na kurs ( druk szkolny)

-        zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

-        3 zdjęcia

-        inne dokumenty. Brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 2. Dokumenty i warunki, które należy spełnić na inne formy kształcenia pozaszkolnego

-        karta zgłoszenia na kurs

-        wykształcenie min. podstawowe

 3. Inne, w zależności od rodzaju, kursu i szkolenia.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:

telefon: 12 272 08 20, 12 272 04 24

fax: 12 272 12 46

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 * zgodnie z UCHWAŁĄ NR 180/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. § 1 ust. 8:

„8. W przypadku, gdy w postępowaniu rekrutacyjnym, w oddziałach technikum o których mowa w ust. 5 zostanie przyjętych w sumie powyżej 30 uczniów zamieszkałych poza terenem Powiatu Myślenickiego, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca w 1 dodatkowym oddziale technikum".

zsp.edu.pl