Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

im. Tytusa Chałubińskiego

w Myślenicach na rok szkolny 2016/2017

opracowany na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 r.)
 • Zarządzenia nr 1/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.
 • Zarządzenia nr  4/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

prowadzi nabór do następujących szkół:

 

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

II Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Przedmioty rozszerzone

1A

język angielski lub niemiecki,

geografia lub biologia

1B

język angielski lub niemiecki, matematyka

1C

język angielski lub niemiecki, biologia

 

 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Klasa

Zawód

Przedmioty rozszerzone

1H

Technik hotelarstwa

język angielski, geografia

1T

Technik obsługi turystycznej

język angielski, geografia

1G

Technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski, biologia

1K

Technik żywienia i usług gastronomicznych (16 miejsc) / Technik hotelarstwa (16 miejsc)

Język angielski,

biologia (oddz.żywienia i usł.gastr.)

geografia (oddz.hotelarstwa)

 

 

Szkoły policealne

 • Terapeuta Zajęciowy – 2 lata
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 1 rok
 • Opiekun Medyczny – 1 rok

 

Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z dnia 12 lutego 2016 r.

 

§ 1

1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wybierają klasę, w której chcą podjąć naukę:

a) w Liceum Ogólnokształcącym

b) w Technikum

2) Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów,

3) Kandydaci do szkół składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły - wydruk rejestracji internetowej.

4) Rejestrację kandydatów spoza powiatu myślenickiego prowadzą szkoły pierwszego wyboru,

 

 

§ 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego

na podstawie załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 4/16

Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2016 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 kwietnia 2016r. godz. 9.00

do 10 czerwca 2016r. godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 24 czerwca 2016r. godz.9.00

do 28 czerwca 2016 r. godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 lipca 2016 r. godz. 15.00

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 1 lipca 2016r. godz. 15.00

do 5 lipca 2016r. godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 1 lipca 2016r. godz.15.00

do 12 lipca 2016r. godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 lipca 2016r. godz. 12.00

7.

Rekrutacja uzupełniająca

do 31 sierpnia 2016r.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, których gimnazja nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej, składają w szkole dokumenty (wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. , kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) w terminach wyznaczonych w w/w harmonogramie w pkt. 1 i 2.
 2. Wszystkie dane dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolskiej Szkoły Gościnności, jako szkoły pierwszego wyboru, zostaną wprowadzone przez szkolnego administratora systemu.
 3. Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów, należy uzupełnić dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji (tabela, pkt.5)

 

§ 3

1. Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia),
 • kandydaci do klas technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

2. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach w przypadku posiadania wolnych miejsc. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) administrator systemu rekrutacji wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

3. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

4. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami

 

§ 4

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje:

 • liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu na zakończenie nauczania gimnazjalnego - max. 100 pkt.
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną - max.80 pkt.
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 20 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

celujący

20 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

12 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

4. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Typ szkoły

przedmioty punktowane do wszystkich klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcące

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I: matematyka, chemia, fizyka, informatyka Przedmiot wybrany z grupy II: historia, geografia, biologia

Technikum Turystyczno -Gastronomiczne

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy : matematyka, historia, geografia, biologia

 

 

5. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów
 • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

5 punktów

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich

10 punktów

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

7 punktów

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

3 punkty

 

Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty

 

§ 5

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

§ 6

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będzie tworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w § 3 i § 4.

 

§ 7

Kandydaci zwolnieni ze zdawania egzaminu gimnazjalnego na podstawie odrębnych przepisów będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc w terminie dodatkowej rekrutacji.

 

§ 8

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017

1. Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

 

 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 1. wykształcenie średnie;
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

 

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 30 czerwca 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

do 4 lipca 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2016 r.

 

4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej.

19 i 21 lipca 2016 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2016

 

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 • II etap postępowania rekrutacyjnego będzie prowadzony tylko w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia.
 • 23 - 31.08.2016 – rekrutacja uzupełniająca
 • W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Niepodjęcie nauki w dniu rozpoczęcia zajęć, tj. 01.09.2016 r. bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej.

 

 

3. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • Kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
 • Dwie fotografie /30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
 • Oraz inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:

telefon: 12 272 08 20, 12 272 04 24

fax: 12 272 12 46

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Postępowanie rekrutacyjne Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017*

 

Kształcenie w zawodach na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: Technik Usług Kosmetycznych - symbol 514207

Kwalifikacja:

A.62 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp

Okres nauki: wrzesień 2016 – kwiecień 2017

A. 61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu

Okres nauki: styczeń 2017 – listopad 2017

Kucharz – symbol 512001

Kwalifikacja:

T.6  Sporządzanie potraw i napojów

Okres nauki: styczeń 2017-kwiecień 2018

§ 1

O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się osoby:

-        które ukończyły 18 lat, z wyjątkiem przypadków jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełnić obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r.)

-        posiadają świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

-        posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji

§ 2

Dokumentacja rekrutacyjna:

-        świadectwo ukończenia szkoły średniej, zawodowej bądź inne, potwierdzające wykształcenie

-        wniosek o przyjęcie na kurs ( druk szkolny)

-        zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

-        2 zdjęcia

-        kserokopia dowodu tożsamości

-        inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

§ 3

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w §1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-        - wielodzietność rodziny kandydata,

-        - niepełnosprawność kandydata

-        - niepełnosprawność dziecka kandydata

-        - niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

-        - samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 4

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok 2016/2017

Dla kwalifikacji A.62 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp

30.04.2016r. - 25.08.2016r.

I ETAP - składanie dokumentów przez kandydatów oraz weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków podstawowych (wykształcenie, zaświadczenie lekarskie i innych)

26 - 29.08.2016r.

II ETAP - przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną I postępowania rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki podstawowe, niż liczba wolnych miejsc w szkole. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.

30 - 31.08.2016r.

III ETAP - przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli Szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. Po zakończeniu ostatecznej rekrutacji i weryfikacji opublikowanie listy słuchaczy przyjętych na kurs.

Dla kwalifikacji T.6 Sporządzanie potraw i napojów oraz A.61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu.

30.04.2016r. - 14.12.2016r

I ETAP - składanie dokumentów przez kandydatów oraz weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków podstawowych (wykształcenie, zaświadczenie lekarskie i innych)

15 - 16.12.2016r.

II ETAP - przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną I postępowania rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki podstawowe, niż liczba wolnych miejsc w szkole. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.

19 - 20.12.2016r.

III ETAP - przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli Szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. Po zakończeniu ostatecznej rekrutacji i weryfikacji opublikowanie listy słuchaczy przyjętych na kurs.

§ 5

Organizator kursów w przypadku braku pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, dopuszcza możliwość jej uzupełnienia w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia kursu. Nie wywiązanie się z terminu skutkuje wykreśleniem z listy słuchaczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły i biurze MODiDZ: telefon: 12 272 08 20, 12 272 04 24, 663 443 534

 

 


 

 * 2016-04-28 - dodano cześć regulaminu dotyczącą Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

zsp.edu.pl