Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

im. Tytusa Chałubińskiego

w Myślenicach na rok szkolny 2014/2015

 

 

opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.7), oraz Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzi nabór do następujących szkół:

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

II Liceum Ogólnokształcące – do klas:

 • 1A
 • 1B
 • 1C
 • 1D

 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Szkoły policealne

 • Terapeuta Zajęciowy – 2 lata
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej – 1 rok
 • Opiekun Medyczny – 1 rok

Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z dnia 18 lutego 2012r.

§ 1

1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wybierają klasę, w której chcą podjąć naukę (rekrutacja elektroniczna),

do liceum ogólnokształcącego

należy wybrać typ klasy z nauką przedmiotów w zakresie rozszerzonym:

 • 1A język obcy, język polski,
 • 1B język obcy, matematyka
 • 1C język obcy, biologia
 • 1D język obcy, geografia

 

do technikum

należy wybrać typ klasy:

 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych

 

2) Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów,

3) Kandydaci do szkół składają w szkole pierwszego wyboru podanie o przyjęcie do szkoły - wydruk rejestracji internetowej,

4) Rejestrację kandydatów spoza powiatu myślenickiego prowadzą szkoły pierwszego wyboru,

5) ANULOWANO

6) Od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13.00 – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek), a od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

7) Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadzają do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.

8) W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

9) W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

 

REKRUTACJĘ PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCYH TERMINACH

Od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz. 14.00 - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej.

Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia),
 • kandydaci do klasy 1D proszeni są o dołączenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe
 • kandydaci do klas technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 2

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje:
 1. liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu na zakończenie nauczania gimnazjalnego max. 100 pkt,
 2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum max. 100 pkt.

 

Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

1A

język polski, język obcy

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

1B

język obcy , matematyka

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

1C

język obcy, biologia

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

1D

język obcy, geografia

 1. Język polski
 2. Język obcy
 3. Przedmiot wybrany z grupy I:
  matematyka, chemia, fizyka, informatyka
 4. Przedmiot wybrany z grupy II:
  historia, geografia, biologia

 

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Klasa

Zawód

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

1TA

Technik hotelarstwa


(język obcy, matematyka/geografia)

j. polski, j obcy, informatyka

+ jeden wybrany przedmiot z grupy:

geografia , biologia, historia , matematyka

1TB

Technik obsługi turystycznej

(język obcy, geografia)

j. polski, j obcy, informatyka

+ jeden wybrany przedmiot z grupy:

geografia , biologia, historia , matematyka

1TC

Technik żywienia i organizacji

usług gastronomicznych

(język obcy, biologia)

j. polski, j obcy, informatyka

+ jeden wybrany przedmiot z grupy:

geografia , biologia, historia , matematyka

 

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

1) celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),

2) bardzo dobry – 18 punktów,

3) dobry – 15 punktów,

4) dostateczny – 10 punktów,

5) dopuszczający – 2 punkty

 1. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

2) za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:

 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,
 • laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,
 • finalista konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
 • finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów.

3) za osiągnięcia wpisane na świadectwie na świadectwie do 6 pkt. zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym:

 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 punkty,
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt.
  1. Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zawiera załącznik nr 2.
  2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
  4. W rekrutacji do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II dolicza się punkty dla kandydatów posiadających dyplom DSD I (poziom B1) i DSD A2 – zgodnie z regulaminem DSD II załącznik nr 3.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 3

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat wynosi 200 pkt.

 

§ 4

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będzie tworzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w § 2 i § 3, oraz w przypadku klasy "sportowej" z uwzględnieniem opinii trenera lub instruktora.

 

§ 5

Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od warunków zawartych w § 2 i § 3.

 

§ 6

Kandydaci zwolnieni ze zdawania egzaminu gimnazjalnego na podstawie odrębnych przepisów będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc w terminie dodatkowej rekrutacji.

 

§7

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: licea ogólnokształcące i technika.

Od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13.00 – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek), a od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

4 lipca 2014 r. godz. 15.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 8 lipca 2014 r. godz. 12.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

10 lipca 2014 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające.

 

§8

 

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
w roku szkolnym 2014/2015

 1. Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.
 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 1. wykształcenie średnie;
 2. zaświadczenie lekarskie, posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 3. Terminy rekrutacji

do 25 sierpnia 2014- składanie dokumentów

26 sierpnia 2014 r.– ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 27 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające

 

 1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie, posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • Kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/
 • Dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/
 • Oraz inne dokumenty brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

§ 9

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

– MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI W MYŚLENICACH

 

Regulamin rekrutacji obowiązujący w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności, opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7)

I

 1. O przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazlanych – Małopolska szkoła Gościnności mogą ubiegać się pełnoletni kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. Pełnoletni kandydaci na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz pełnoletni słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań, oceny możliwości, pobierania nauki, uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniającej warunek, o którym w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata, przez co należy rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuję opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata przez co należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Kryteria określone w pkt. 1) – 5) mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.
 2. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki, na zlecenie innych podmiotów.

 

II

1.    O przyjęcie na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się kandydaci pełnoletni spełniający kryteria o których mowa w § 2. Ust. 3 pkt. 1-5.
2.    Kryteria o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość.
3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolnego kształcenia ustawicznego, na II etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.
4.    Wyżej wymienione etapy rekrutacji nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych przez publiczne placówki na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.III

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności

 

 1. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – Etapy rekrutacji:

Terminy rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe :
T.6 Sporządzanie potraw i napojów - w zawodzie Kucharz
A.61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
- w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych

I ETAP - Do 7 stycznia 2015 r. - składanie dokumentów przez kandydatów oraz weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków podstawowych (wykształcenie, zaświadczenie lekarskie)
II ETAP - 8 styczeń 2015 r. – przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną I postępowania rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki podstawowe, niż liczba wolnych miejsc w szkole. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.
II ETAP 9 styczeń 2015 r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 1. Terminy rekrutacji na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

Rekrutację na pozaszkolne formy kształcenia realizowane w Małopolskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego planuje się przez cały rok kalendarzowy. Terminy rozpoczęcia kursów uzależnione są od terminu zebrania się grup na poszczególne formy pozaszkolne (kursy, o których mowa w § 3 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U.2012 poz. 186 zpóźn. Zm).

 

IV

 1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, zawodowej bądź potwierdzające wykształcenie
 • wniosek o przyjęcie na kurs ( druk szkolny)
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 3 zdjęcia
 • inne dokumenty. Brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Dokumenty i warunki, które należy spełnić na inne formy kształcenia pozaszkolnego
 • karta zgłoszenia na kurs
 • wykształcenie min. Podstawowe
 • opłata za kurs

 

 1. Inne, w zależności od rodzaju, kursu i szkolenia

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:

telefon: 12 272 08 20, 12 272 04 24

fax: 12 272 12 46

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014.03.24 - w związku ze zmianą przepisów § 1 punkt 5 został anulowany

2014.05.15 - § 7 zmieniony

zsp.edu.pl